Nếu bạn đang sử dụng Facebook thì cần làm như hướng dẫn bên dưới.
(1) Vào dấu 3 chấm hoặc 3 gạch
(2) Mở bằng Chrome(hoặc trình duyệt của bạn)
(3) Nhấn vào giữa ảnh để tiếp tục